Algemene Voorwaarden

Oblimon is een collectief van zelfstandige onderwijsadviseurs en als zodanig geen rechtspersoon. Opdrachtgevers gaan een overeenkomst aan met een van de adviseurs.

Aard en omvang van de begeleidingsactiviteiten worden omschreven in een offerte die in overleg met de opdrachtgever is opgesteld. De begeleiding kan pas starten, nadat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft teruggezonden.

Indien een van beide of beide partijen dat nodig achten, wordt een overeenkomst van opdracht opgesteld, gebaseerd op een door de belastingdienst goedgekeurde ‘modelovereenkomst – geen werkgeversgezag’.

De inhoud en planning van de begeleiding worden in overleg met de direct betrokkenen vastgesteld. Wanneer de opdrachtgever een schoolbestuur is, worden meer concrete begeleidingsplannen opgesteld in overleg met de afzonderlijke scholen.

De verleende begeleiding zal mondeling en/of schriftelijk met de opdrachtgever worden geëvalueerd.

Na voltooiing van een opdracht/begeleidingsactiviteit ontvangt de opdrachtgever binnen veertien dagen een factuur.

Met een schoolbestuur kunnen overeenkomsten worden afgesloten voor een of meer schooljaren. Hierin wordt een aantal uren vastgelegd waar de gezamenlijke onder het bestuur vallende scholen aanspraak op kunnen maken, en/of waarin bovenschoolse activiteiten worden uitgevoerd. In een bijlage bij de overeenkomst wordt een voorlopige verdeling van die uren aangegeven. Aan het eind van het schooljaar ontvangt het betreffende bestuur een specificatie van de feitelijk gerealiseerde uren. Het afgesproken jaarbedrag kan in twee of drie termijnen worden voldaan. Eventuele verrekening van meeruren of niet-gebruikte uren vindt plaats voor 1 juli van het betreffende schooljaar.

Voor een aantal werkzaamheden brengen wij in beginsel een vast aantal uren in rekening. Voor werkzaamheden die afwijkend zijn of begeleidingsactiviteiten waar extra voorbereiding of nawerk voor gevraagd wordt, brengen wij meer uren in rekening. Dit wordt in de offerte vermeld. Wanneer tijdens de uitvoering van een reeks begeleidingsactiviteiten blijkt dat meer uren nodig zijn, leggen wij een nieuwe urenberekening ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor. De in rekening te brengen uren voor een standaard-begeleidingsactiviteit vindt u hieronder.

Het uurtarief bedraagt € 90,00 (exclusief BTW).

Afspraken die door een klant minder dan 7 dagen van tevoren worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.

Huissen, augustus 2022

Begeleidingsactiviteit                           contacttijd                                     factuurtijd

Intakegesprek Max. 1 uur 1 uur
Presentatie, studie-activiteit of adviserende inbreng in een teamvergadering, directievergadering, ouderavond of werkgroep Max. 2 uur 4 uur
Studiemorgen/middag/avond Dagdeel 6 uur
Coachingsgesprek, adviesgesprek In overleg Contacttijd
Introductiebijeenkomst rond leskisten wereldgodsdiensten of mondiale vorming, waarbij inbegrepen twee weken bruikleen van de leskisten. Max. 2 uur 4 uur